OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar
u pogledu rada e-commerce prodajnog mesta na internet adresi
quest42.rs

 

I Uvod.

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi quest42.rs (u daljem tekstu: Prodavnica), a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kupovinom preko web sajta quest42.rs, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa kupovinom Proizvoda, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

 • Opšti uslovi kupovine Proizvoda;
 • Rešavanje reklamacija Kupaca;
 • Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
 • Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;
 • druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

 

II Definicije.

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

 1. Trgovac – New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, Beograd- Vračar, matični broj: 21460087, PIB: 111310591, čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, kontakt telefon: 0114056590;
 2. Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta quest42.rs od Trgovca kupuje Proizvode;
 3. Proizvodi – Proizvodi koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi quest42.rs.

 

III Opšti uslovi kupovine Proizvoda.

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje Proizvode posredstvom veb prodavnice.

 1. Kupac proizvode kupuje posredstvom veb prodavnice vršeći odabir tačnog, odnosno tačnih Proizvoda koje želi kupiti.

Kupovinom Proizvoda preko veb prodavnice Trgovca, Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim osnovnim obeležjima robe (Proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite, a koji su svi dostupni na veb Prodavnici Trgovca u momentu kupovine.

 1. Proizvodi se kupuju isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno nasavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica HALKBANK a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama HALKBANK a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Trgovac lično neće od Kupca zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 I CVV broj, itd. 

Izuzetno, kupovina se, ukoliko Kupac tako optira može izvršiti elektronski, s tim da se plaćanje izvrši gotovinski, prilikom prijema robe, odnosno da se plaćanje izvrši pouzećem. Ukoliko se kupovina bude vršila na taj način, Kupac će pre potvrđivanja porudžbine biti upoznat sa svim troškovima koje takav način plaćanja može prouzrokovati, ukoliko isti postoje. 

Po izvršenoj kupovini Kupcu će biti dostavljen email sa potvrdom o kupovini i ID brojem. Prilikom isporuke robe, Kupcu će, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača biti dostavljeni Obrazac za odustanak, kao i ovi Opšti uslovi, u skladu sa članom 31 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.

 1. Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca o njihovoj promeni.
 1. Izjava o konverziji.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 1. Dostava robe i eventualna ograničenja.

  Dostava kupljene robe biće izvršena kurirskom službom na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine u roku od 2-5 radnih dana od dana izvršene kupovine. Dostava robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Račun od Kupca se zadužuje za ukupan iznos poručenih proizvoda i poštarine prilikom obavljanja uspešne kupovine. Uspešna kupovina se definiše kao ona gde je Kupac poslao podatke za dostavu i validne platne parametre, nakon čega dobija informaciju da je transakcija uspešna.

 

IV Rešavanje reklamacija Kupaca.

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti kupljenih Proizvoda.


 1. Način izjavljivanja reklamacije. 

  Kupci mogu reklamacije u vezi kupljenih Proizvoda podnositi Trgovcu na jedan od sledećih načina:

 • Putem pošte na adresu New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, Rudnička broj 1, Beograd-Vračar;
 • Lično u prostorijama New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, na adresi Nebojšina 30a.

Uz izjavljenu reklamaciju, Kupac je dužan da Trgovcu dostavi Proizvod za koji izjavljuje reklamaciju, u suprotnom Trgovac nije u mogućnosti da postupa po izjavljenoj reklamaciji. Nemogućnost Kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Međutim, Kupac je upoznat sa time da se savetuje da robu Trgovcu dostavlja u originalnoj ambalaži s obzirom da Trgovac ne odgovara za oštećenja na Proizvodu koja mogu biti prouzrokovana tokom transporta Proizvoda od Kupca ka Trgovcu.

Kupljeni Proizvodi se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupovini sa ID brojem ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini Proizvoda.

Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 1. Rok za odlučivanje po reklamaciji.

   Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 1. Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti Proizvoda. 

  Trgovac je dužan da isporuči Proizvod koji je saobrazan Ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučeni Proizvod saobrazan ugovoru:

 • ako odgovara opisu koji je dao Trgovac i ako ima svojstva robe koju je Trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Trgovac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na Kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Kupca;
 • je Kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Kupcu radi samostalne instalacije ili montaže.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora Kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao Kupac.

Odgovornost Trgovca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

 • nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
 • je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
 • obećanje nije moglo uticati na odluku Kupca da zaključi ugovor.

U slučaju postojanja odgovornosti Trgovca za nesaobraznost robe, Kupac koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni opravkom ili zamenom, a tek ukoliko ovo nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i to ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost Proizvoda neznatna.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je u ovom slučaju moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, Kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe.

Navedeni rokovi ne teku u periodu koji Trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

U slučaju da je Kupac reklamirao ispravan Proizvod, te da je Trgovac zbog toga imao troškove prema ovlašćenom servisu, Kupac je dužan da Trgovcu nadoknadi predmetne troškove, a Trgovac će tek nakon prijema naknade navedenih troškova Kupcu vratiti Proizvod.

Kupac se ovim putem izričito saglašava da Trgovac, u slučaju raskida Ugovora iz bilo kog razloga i povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 

V Pravo Kupca na odustanak od Ugovora zaključenog na daljinu.

Imajući u vidu da Trgovac i Kupac zaključuju Ugovor na daljinu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Trgovac ovim putem obaveštava Kupca o njegovom pravu na odustanak od zaključenog Ugovora na daljinu.

 1. Pravo Kupca na odustanak od Ugovora. 

  Kupac ima pravo da odustane od Ugovora o kupovini i pružanju usluga zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana isporuke Proizvoda Kupcu ili licu određenom od strane Kupca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim Opštim uslovima poslovanja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 1. Način ostvarivanja prava. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora dostavljanjem Trgovcu Obrazca (Izjave) za odustanak od Ugovora koji može uputiti Trgovcu na adresu sedišta ili na mail info@quest42.rsNavedeni Obrazac Kupcu se dostavlja prilikom isporuke Proizvoda, a može se preuzeti i OVDE.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko je poslata Trgovcu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu Izjave o odustanku od Ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, prestaje pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Kupcu.

 1. Pravne posledice odustanka od Ugovora. 

  Ako Kupac ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Opštim uslovima poslovanja, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

U tom slučaju, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvrši povraćaj svih uplata koje je primio od Kupca u vezi sa zaključenjem Ugovora na daljinu. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Proizvod koji se vraća ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao Proizvod Trgovcu, u zavisnosti šta nastupa prvo.

Kupac se ovim putem izričito saglašava da je Trgovac u slučaju povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

 1. Obaveze Kupca kao potrošača u slučaju odustanka od Ugovora. 

  U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Opštih uslova, Kupac je dužan da Trgovcu vrati Proizvod u stanju u kome ga je primio, neoštećen, zajedno sa pratećom dokumentacijom i ambalažom.

Kupac snosi direktne troškove vraćanja robe Trgovcu.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe na isti način kao kada bi Proizvod kupovao u prostorijama (prodavnici) Trgovca.

 1. Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. 

  Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača i prihvatom ovih Uslova potvrđuje da je upoznat sa navedenim odredbama Zakona.

 

VI Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupaca.

 1. Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta quest42.rs Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima.

Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

 1. Pravila o zaštiti privatnosti. 

  Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem.



 2. a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. 

  Kako bismo bili u mogućnosti da izvršimo Ugovor o prodaji Proizvoda koji ovim putem zaključujete, kao i kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim ponudama i uslovima saradnje, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj i podatke o Vašoj adresi.

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za izvršenje Ugovora o prodaji Proizvoda, odnonsno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam prodamo Proizvode.

U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa.

Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.

 1. b) Treće strane. 

  Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako je to neophodno ili ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako biste kupili i primili željene Proizvode i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa.

S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.

 1. c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. 

  Trgovcu kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni.

Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Rudnička broj 1, Beograd ili emailom na info@nonstopfitness.rs.

Vaše podatke, kao i podatke o načinu korišćenja naših Usluga ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, te u periodu od dve godine od momenta isporuke Proizvoda ili periodu koji je pokriven garancijom za kupljene Proizvode.

Vaše podatke (email adresu i broj telefona) koje eventualno budemo koristili u svrhe marketinga čuvaćemo dok ne opozovete Vašu saglasnost što možete učiniti tako što ćete nas kontaktirati na jedan od načina naznačenih u tekstu ispod.

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

 1. d) Sigurnost. 

  Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka. Trgovac kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka.

 1. e)  Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

 1. Zaštita poverljivih podataka o transakciji.

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica HALKBANK a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama HALKBANK a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 1. Objavljivanje izmena Opštih uslova. 

  Sve izmene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći u svim svojim teretanama i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.

 1. Način na koji nas možete kontaktirati. 

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Uslugma i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

–              poštom na adresu sedišta Trgovca, Rudnička broj 1, Beograd;

–              putem maila info@quest42.rs.

 

VII Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar doneti su i objavljeni na internet stranici quest42.rs dana 15.12.2021. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev osmog dana od dana objavljivanja.